The Cave of Nerja

-More than a cave

 • In Nerja you will visit a magical and incomparable natural paradise

The Cave of Nerja is one of the largest visited cavities in Andalusia, it is located in an environment of unique beauty, between the Cliffs of Maro-Cerro Gordo and the Natural Park of the Sierras Tejeda-Almijara-Alhama.

Immerse yourself in an extraordinary underground landscape, the result of the continuous work done by water and time.

 • Unique formations and a Guinness record column

It is rich in stalactites, columns and other formations of great beauty that you cannot see anywhere else. All of them are framed in rock vaults of overwhelming dimensions.

With a Guinness Record column!

 • See an unparalleled heritage in the world

The cave treasures an immense natural and cultural heritage, whose greatest exponent are the traces left by prehistoric human groups.

It houses one of the largest and oldest rock art ensembles in the world.

Due to its fragility and its conservation, it is not shown in tourist visits. You can see part of the prehistoric paintings in the visit: «Underground Science”

The Cave of Nerja is a treasure that undoubtedly captivates the senses… You cannot miss it!

-In addition, with your ticket to the Cave of Nerja: You have free access to the Museum of Nerja!

The Cave of Nerja is the first tourist cave in Andalusia with the Q for Quality

Find out and book at: www.cuevadenerja.es

You can see more about us in Nerja Cave in English.

 

Nerja-hulen

-Mer enn en hule

 • I Nerja vil du oppleve et magisk naturparadis uten sidestykke

Nerja-hulen er en av de største, besøkte hulene i Andalusia. Den ligger i et enestående vakkert område mellom klippene i Maro-Cerro Gordo og naturparken Tejeda-Almijara-Alhama i Sierrafjellene.

Treng inn i et ekstraordinært undergrunnslandskap, resultatet av de stadige virkningene av vann gjennom tidene.

 • Unike formasjoner og en steinsøyle som er i Guinness rekordbok

Den er rik på veldig vakre stalaktitter, stalagmitter (dryppsteinsøyler) og andre formasjoner som ikke finnes noe annet sted. De har alle en ramme rundt seg av steinhvelv av overveldende dimensjoner.

Du snakker om søyle for Guinness rekordbok!

 • Se et makeløst verdensarvobjekt

Hulen verner om en skatt av en enormt stor natur- og kulturverdensarv, som først og fremst vises ved de sporene som forhistoriske mennesker har etterlatt seg.

Den huser en av verdens største og eldste samlinger av bergkunst.

På grunn av dens sårbarhet og konservering blir den ikke vist til turister. Du kan se deler av de forhistoriske maleriene i besøket: “Underground Science”

Nerja-hulen er en skattkiste som helt klart trollbinder sansene våre … Du kan ikke gå glipp av den!

– I tillegg gir billetten til Nerja-hulen deg gratis adgang til museet i Nerja!

Nerja-hulen er den første turisthulen i Andalusia med Q for Quality.

Finn ut og book på: www.cuevadenerja.es

 

Grottan i Nerja

-Mer än en grotta

 • I Nerja kan Du besöka ett magiskt och ojämförligt vackert naturparadis

Grotta i Nerja är en av de största som kan besökas i Andalusien. Den är belägen i en miljö med underbart vackra vyer mellan Maro-Cerro Gordos klippor och den fina naturparken i Sierras Tejeda-Almijara-Alhama.

Fördjupa dig i detta storartade underjordiska landskap som är ett resultat av de ständiga vattenströmmarnas framfart under årtusendenas gång.

 • Unika formationer och ett rekord till Guinness rekordbok

Grottan är rik på stalaktiteter och andra formationer, som är så vackra att deras motstycke inte finns någon annanstans. Alla dessa formationer inramar klippväggarna med sina enorma proportioner.

Ett rekord till Guinness Rekordbok!

 • Se ett världsarv utan motstycke

Skatterna i denna grotta är ett enastående natur- och kulturarv vars största exponent är de spår som de förhistoriska människorna lämnat efter sig.

Grottan inhyser en av de äldsta och största grottmålningssamlingarna i världen.

Beroende på dess skörhet och på grund av konservering visas denna inte för turisterna. Du kan få se delar av de förhistoriska målningarna om Du besöker: «Underground Science”

Grotta I Nerja är en skattgömma som utan tvivel fångar Dina sinnen… Du får inte missa detta!

-Dessutom ingår det biljetten till Nerja-grottan fri entré till Nerjas museum!

Grottan i Nerja är den första turistgrottan i Andalusien där Q står för Quality (K för Kvalitet)

Läs mer och boka Din biljett på: www.cuevadenerja.es

 

Пещера Nerja

-Это больше, чем пещера

 • В ее глубине вы найдете волшебный и несравненный природный рай

Куэва-де-Нерха является одной из крупнейших посещаемых впадин в Андалусии, она расположена в окружении уникальной красоты, между скалами Маро-Серро-Гордо и природным парком Сьерра-Техеда-Альмихара-Альхама.

Погрузитесь в необычный подземный ландшафт, результат постоянной работы, проделанной водой и течением времени.

 • Уникальные формирования и колонны

Она богата сталактитами, колоннами и другими образованиями необычной красоты, которые вы не можете увидеть больше нигде. Все они находятся под каменными сводами огромных размеров.

В пещере есть колонна, которая занесена в книгу рекордов Гиннесса!

 • Созерцайте беспрецедентное наследие в мире

Полость хранит огромное природное и культурное наследие, ярким показателем которого являются следы, оставленные доисторическими человеческими группами.

Здесь находится один из крупнейших и старейших ансамблей наскального искусства в мире.

Из-за своей хрупкости, в целях его сохранности его не показывают во время туристических визитов. Вы можете увидеть часть доисторических рисунков на выставке «Наука под землей».

Куэва де Нерха – это сокровище, которое, несомненно, пленит воображение … Вы не можете пропустить визит к нам!

– Кроме того, со входным билетом в пещеру Нерха вы получаете билет в музей Нерхи бесплатно!

Пещера Nerja – первая туристическая пещера в Андалусии и обладает знаком качества Q

Узнайте и забронировать по адресу: www.cuevadenerja.es

 

A Cueva de Nerja

-É mais do que uma gruta

 • Nela visitará um paraíso natural mágico e incomparável

A Cueva de Nerja é uma das maiores grutas visitadas da Andaluzia, localizada num ambiente de beleza única, entre os Penhascos de Maro-Cerro Gordo e o Parque Natural das Serras Tejeda-Almijara-Alhama.

Mergulhe numa extraordinária paisagem subterrânea, resultado do trabalho constante realizado pela água e da passagem do tempo.

 • Formações exclusivas e uma coluna record

É rica em estalactites, colunas e outras formações de grande beleza que não irá ver em nenhum outro lugar. Todas elas estão enquadradas em abóbadas rochosas de dimensões impressionantes.

Com uma coluna record do Guiness!

 • Contemple uma herança sem paralelo no mundo

A gruta valoriza um imenso património natural e cultural, cujo expoente máximo são os traços deixados pelos grupos humanos pré-históricos.

Abriga um dos maiores e mais antigos conjuntos de arte rupestre do mundo.

Devido à sua fragilidade e conservação, não aparece nas visitas turísticas. Pode ver parte das pinturas pré-históricas na visita: «Ciência debaixo da terra».

A Cueva de Nerja é um tesouro que sem dúvida cativa os sentidos … Não pode perder!

-Além disso, com a entrada da Cueva de Nerja: tem a entrada do Museu de Nerja Grátis!

Cueva de Nerja é a primeira gruta turística da Andaluzia com o Q de qualidade

Descubra e reserve em: www.cuevadenerja.es

 

De Grotten van Nerja

– Meer dan gewoon grotten

 • In de grotten ontdek je een magisch en onvergetelijk magisch paradijs

De Grotten van Nerja zijn een van de grootste bezoekbare grotten in Andalusië. De Grotten zijn gesitueerd in een omgeving van unieke schoonheid, tussen de kliffen van Maro-Cerro Gordo en het Natuurpark van de Sierras van Tejada-Almijara-Alhama.

Dompel jezelf in een prachtig ondergronds landschap, resultaat van het constante werk van water en de loop der tijd.

 • Unieke formaties en een kolom houder van een wereldrecord

De grotten zijn rijk aan stalactieten, kolommen en andere formaties van grote schoonheid die nergens anders gezien kunnen worden. Allemaal ingelijst in rotsgewelven van overweldigende dimensies.

Met een kolom houder van een Guiness wereldrecord!

 • Aanschouw een werelderfgoed zoals geen andere

De holte herbergt een immens natuurlijk en cultureel erfgoed, waarvan de grootste exponent de sporen zijn die achtergelaten werden voor prehistorische mensen.

De grotten herbergen een van de grootste en oudste rotskunstensembles ter wereld.

Vanwege hun kwestbaarheid, en met het oog op hun behoud, worden de rotsschilderingen niet aan het publiek getoond tijdens toeristische bezoeken. Je kan een deel van de prehistorische tekeningen aanschouwen tijdens het bezoek «Ciencia bajo tierra» (Wetenschap onder de grond).

De Grotten van Nerja zijn een echte schat die ongetwijfeld de zintuigen boeien…  Die mag je zeker niet missen!

– Koop inkomkaart voor de Grotten van Nerja en krijg bovendien een inkomkaart voor het Museum van Nerja!

De Grotten van Nerja zijn de eerste toeristische grotten van Andalusië met het Q-keurmerk voor kwaliteit

Informeer en reserveer op: www.cuevadenerja.es

 

네르하 동굴

– 동굴 이상의 의미를 가지고 있습니다.

 • 네르하에서는 신비하고 비할 데가 없는 자연의 낙원을 방문할 것입니다.

네르하 동굴은 안달루시아에서 방문한 동굴 가운데 가장 큰 동굴 중 하나이며, Maro-Cerro Gordo(마로 쎄르로 고드도)의 절벽과 Sierras Tejeda-Almijara-Alhama(시에라라스 테제마 알미자라 알하마)의 자연 공원 사이의 특별히 아름다운 환경에 위치하고 있습니다.

물과 시간이 지속적인 작용의 결과물인 특별한 지하의 경관에 몰입해 보세요.

 • 특별한 형성물인 기네스 기록에 오른 기둥

다른 곳에서는 볼 수 없는 위대한 아름다움을 갖춘 종유석과 기둥 그리고 그 외 형성물이 가득합니다. 이들 모두 압도적인 크기의 바위로 된 아치형 천장으로 둘러싸여 있습니다.

기네스 기록에 오른 기둥과 함께요!

 • 세계적으로 타의 추종을 불허하는 유산을 확인하세요.

이 동굴은 거대한 자연 및 문화 유산을 소중히 간수하며 이들의 최대 상징물은 선사 시대의 인간의 집단이 남긴 자취입니다.

또한 세계에서 가장 크고 오래된 암면미술 앙상블 중 하나를 소장하고 있습니다.

앙상블의 취약성과 보존을 위해 관광객들에게는 개방되지 않습니다. 방문 시 선사 시대 그림의 일부를 볼 수 있습니다: «지하의 과학»

네르하 동굴은 의심할 여지없이 감각을 사로 잡는 보물입니다… 여러분은 이를 놓쳐서는 안됩니다!

-또한, 네르하 동굴 티켓으로: 네르하 박물관을 무료로 이용하실 수 있습니다!

네르하 동굴은 안달루시아 최초의 관광 동굴입니다(Q는 품질을 의미).

www.cuevadenerja.es에서 확인하시고 예약하세요.

 

La Grotta di Nerja

-Più di una grotta

 • Visita un vero paradiso naturale magico ed incomparabile

La Grotta di Nerja è una delle maggiori cavità visitabili dell’Andalucía, si trova in un sito di rara bellezza, tra le scogliere di Maro-Cerro Gordo ed il Parco Naturale della Sierra Tejeda-Almijara-Alhama.

Immergiti in uno straordinario paesaggio sotterraneo, risultato del lavoro constante realizzato dall’acqua e dal tempo.

 • Formazioni uniche ed una colonna da record

Una grotta ricca di stalattiti, colonne e molte altre formazioni di grande bellezza, uniche nel loro genere. A cornice di queste formazioni, volte di roccia di dimensioni incredibili.

Con una colonna da guinness dei primati!

 • Ammira un patrimonio unico al mondo

La cavità conserva un immenso patrimonio naturale e culturale, il cui massimo esempio è rappresentato dalle orme lasciate da gruppi umani in età preistorica.

Accoglie una delle maggiori ed antiche collezioni di arte rupestre a livello mondiale.

A causa della sua fragilità e per preservarne lo stato originale, non viene mostrata durante le normali visite turistiche. È possibile ammirare una parte delle pitture preistoriche partecipando alla visita denominata “La scienza sotto terra”.

La Grotta di Nerja è un tesoro che, senza ombra di dubbio, rapisce i sensi… Non te la puoi perdere!

-Inoltre, incluso con l’entrata alla Grotta di Nerja, riceverai un’entrata gratuita al Museo di Nerja!

La Grotta di Nerja è la prima grotta turistica dell’Andalusia con la Q di Qualità

Informati e prenota nel sito www.cuevadenerja.es

 

Die Höhle von Nerja

-Sie ist mehr als nur eine Höhle.

 • Hier besuchen Sie ein magisches und unvergleichliches Naturparadies

Die Cueva de Nerja ist eine der größten Höhlen, die man in Andalusien besichtigen kann. Sie befindet sich in einer Region von einzigartiger Schönheit, zwischen den Klippen von Maro-Cerro Gordo und dem Naturpark Sierras Tejeda-Almijara-Alhama.

Erleben Sie eine außergewöhnliche unterirdische Landschaft, die das Werk des Wassers und der Zeit ist.

 • Einzigartige Formationen und eine Salzsäule mit Rekordhöhe

Sie ist voller Stalaktiten, Säulen und anderer Formationen von großer Schönheit, die man nirgendwo sonst sehen kann. Sie sind allesamt in Felsgewölbe von überwältigenden Dimensionen eingerahmt.

Mit einer Guinness-Weltrekord-Säule!

 • Ein Erbe, das auf der Welt einzigartig ist

Die Höhle birgt ein immenses Natur- und Kulturerbe, dessen größter Ausdruck die Spuren prähistorischer menschlicher Gruppen sind.

Sie beherbergt eine der größten und ältesten Felskunstsammlungen der Welt.

Wegen ihrer Zerbrechlichkeit und zur Erhaltung ist diese nicht Teil der touristischen Führungen. Einen Ausschnitt der prähistorischen Malereien können Sie auf der Besuchstour «Wissenschaft unter der Erde» sehen.

Die Höhle von Nerja ist ein Schatz, der zweifelsohne die Sinne fesselt… Sie dürfen sie nicht verpassen!

– Abgesehen davon, mit dem Eintritt in die Höhle von Nerja ist der Besuch des Nerja-Museums gratis!

Die Höhle von Nerja ist die erste touristische Höhle in Andalusien ausgezeichnet mit dem Q für Qualität

Informieren Sie sich und buchen Sie unter: www.cuevadenerja.es

 

La Grotte de Nerja

-C’est plus qu’une grotte

 • Ici, vous visiterez un paradis naturel magique et incomparable

La Grotte de Nerja est une des plus grandes cavités que l’on peut visiter en Andalousie, située dans une zone d’une beauté singulière, entre les falaises du Maro-Cerro Gordo et le Parc Naturel des Sierras Tejeda-Almijara-Alhama.

Plongez dans un paysage souterrain extraordinaire, résultat du travail constant de l’eau et du temps qui passe.

 • Des formations uniques et une colonne record

Elle est riche en stalactites, colonnes et autres formations d’une grande beauté que vous ne pouvez voir nulle part ailleurs. Toutes sont encadrées dans des voûtes rocheuses de dimensions impressionnantes.

Avec une colonne Guinness World Record !

 • Contemplez un patrimoine inégalé dans le monde

La cavité abrite un immense patrimoine naturel et culturel, dont l’élément le plus important est constitué par les traces laissées par les groupes humains préhistoriques.

Elle abrite l’une des plus grandes et des plus anciennes collections d’art rupestre au monde.

En raison de sa fragilité et pour sa conservation, elle n’est pas montrée dans les visites touristiques. Vous pouvez contempler une partie des peintures préhistoriques au cours de la visite : «Science sous terre».

La Grotte de Nerja est un trésor qui, sans aucun doute, captive les sens… Vous ne pouvez pas le manquer !

-En plus, avec l’entrée de la Grotte de Nerja : Vous obtenez l’entrée du Musée de Nerja gratuitement !

La Grotte de Nerja est la première grotte touristique d’Andalousie avec le Q de Qualité

Renseignez-vous et réservez à l’adresse suivante : www.cuevadenerja.es

 

內爾哈洞窟

-別有洞天

 • 造訪內爾哈,您將會見識魔幻般無與倫比的自然天地

內爾哈洞窟是安達盧西亞地區參訪率最高的洞窟,其所在地帶具備獨特的美景,between 有馬洛瑟羅葛多崖以及特赫達山脈的阿米哈達阿爾阿馬連峰自然公園。

歡迎您深入地下的特異地貌,由水滴石穿、經年累月形成的奇景。

 • 獨特構造與金氏世界紀錄石柱

富含鐘乳石、石柱以及其他巧奪天工的地理構造,只此一處,絕無僅有。這些景觀都處在由岩石構成的拱頂,形成極富張力的景觀。

獲得金氏世界紀錄的石柱!

 • 見識舉世無雙的世界遺產

洞窟景觀的瑰寶是巨大的自然文化遺產,可考察到史前人類聚落的痕跡。

洞內有世界最大、最古老的岩石造景。

由於其脆弱及保存條件,該地點並非供旅客觀光用途。您仍然可以在造訪 «地下科學”時見識史前繪畫遺跡。

內爾哈洞窟的美景無疑是令人懾服的…您也不容錯過!

-此外,只要您持有內爾哈洞窟的門票:您亦可免費進入內爾哈博物館!

內爾哈洞窟是安達盧西亞地區首屈一指的優質觀光首選

詳情及訂票請見: www.cuevadenerja.es

 

– إنه أكثر من مجرد كهف

 • من خلاله سوف تقوم بزيارة الفردوس الطبيعي السحري الذي لا يضاهى

يعتبر كهف نيرخا واحد من أكبر التجاويف التي تمت زيارتها في الأندلس، كما أنه يقع في بيئة تتميز بالجمال الفريد، بين منحدرات مارو -سيرو غوردو والمنتزه الطبيعي لجبال تيخيدا -ألميخارا -ألهاما.

إنغمس في منظر طبيعي رائع تحت الأرض، كتفاعل مستمر تقوم به المياه مع مرور الوقت.

 • تشكيلات فريدة من نوعها وعمود خارق للعادة

إنه غني بالهوابط الكلسيّة والأعمدة والتكوينات الأخرى ذات الجمال الرائع التي لا يمكنك رؤيتها في أي مكان آخر. كلها قابعة في أقبية صخرية ذات أبعاد ساحقة.

مع عمود حَطَّمَ الرَّقْمَ القياسيَّ في غينيس للأرقام القياسية!

 • أطلق عنان خيالك في تراث لا مثيل له في العالم

يُقدِّم التجويف تراثًا طبيعيًا وثقافيًا هائلاً، وأبرز ما يميزه هو الآثار التي خلفتها المجموعات البشرية ما قبل التاريخ.

يضم أحد أكبر وأقدم فرق الفن الصخري في العالم.

بسبب هشاشته ومن أجل الحفاظ عليه، فإنه لا يظهر في الزيارات السياحية. يمكنك رؤية جزء من اللوحات التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في الزيارة: «العلم الذي يدرس ما تحت سطح الأرض».

كهف نيرخا هو الكنز الذي يأسر بلا شك الحواس … لا يمكنك تفويت فرصة رؤيته!

علاوة على تذكرة ولوج كهف نيرخا: لديك فرصة ولوج متحف نيرخا مجانًا!

كهف نيرخا هو أول كهف سياحي في الأندلس الذي يتوفر على علامة «Q» للجودة

كن على اطلاع وقم بالحجز في: www.cuevadenerja.es

Menú